Polityka prywatności

Oświadczenie o Ochronie Prywatności

Administratorem  danych osobowych, których nam dostarczasz (jako osoba, której dane dotyczą), jest Fundacja “Theravada” ul. Szwankowskiego 4A/32, 01-318 Warszawa. Zbieramy następujące dane osobowe: Imię, nazwisko, adres zamieszkania/korespondencyjny, email;

Zbieramy Twoje dane osobowe, aby:

  • wysłać książki wydane w projekcie Dhamma-dāna (dar Dhammy)
Sposób wykorzystania danych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w Fundacji “Theravada” z siedzibą w Warszawie przy ul. Szwankowskiego 4A/32, 01-318 Warszawa znajdującymi się w Polsce. 

Twoje dane nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa.

Okres przechowywania danych

Po wysłaniu książek Twoje dane będą przechowywane przez okres 1 roku. Po upływie tego okresu twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone. Wszelkie dane osobowe zatrzymane w celu przesyłania informacji marketingowych i informacji o aktualizacji oferty będą przez nas przechowywane do czasu otrzymania zawiadomienia od osoby, której dane dotyczą, o chęci rezygnacji z otrzymywania takich informacji. Więcej informacji na temat naszego harmonogramu zatrzymywania danych osobowych znajduje się w Polityce Przechowywania Danych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, która uzna, że przechowywane przez nas dane osobowe są niepoprawne lub niekompletne, może zażądać wglądu do tych informacji, ich sprostowania lub usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z nami poprzez Wniosek Osoby, której Dane Dotyczą, o Udostępnienie Danych lub Formularz wycofania zgody osoby, której dane dotyczą.

W przypadku jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy skontaktować się z Prezesem Fundacji wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] lub list na adres Szwankowskiego 4A/32, 01-318 Warszawa. Prezes Fundacji rozpatrzy skargę i podejmie działania zmierzające do rozstrzygnięcia kwestii wspólnie z osobą, która złożyła skargę.

Jeśli mimo to osoba uzna, że jej dane osobowe nadal nie są przetwarzane zgodnie z prawem, może skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i złożyć skargę do tego organu.